Vážení zákazníci, doskladnili jsme bílou přízi Dolphin Baby a nově u nás naleznete velmi oblíbenou přízi Lada Luxus v krásných barvách.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou zpracovány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Název:                 Jana Houbová

IČ:                         08844224

Sídlo:                    V Brance 423, 270 62 Rynholec

Zapsaná:             v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Rakovník

                              Č.j. ŽÚ/146/2020/4

Telefon:              736129589

Email:                  info@galanteriejanina.cz

www:                   www.galanteriejanina.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Níže uvedené obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodugalanteriejanina.cz
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, v případě odchylných ujednání v kupní smlouvě mají tyto přednost před obchodními podmínkami.
 3. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce.

 

II.

Informace o zboží a cenách

 

 1. Informace o zboží, jeho hlavní vlastnosti a cena za dané zboží, jsou uvedeny u jednotlivého zboží na internetových stránkách e-shopu. Ceny jsou uvedené již konečné. Náklady na dopravu si hradí kupující. Ceny zboží zůstávají v platnosti, dokud jsou zobrazovány na internetových stránkách e-shopu.
 2. V případě tzv. „akční“ nabídky, kde je zboží uváděno se slevou, platí tato nabídka do vyprodání zásob nebo do doby skončení takovéto nabídky nebo do její aktualizace případně jejího odvolání.
 3. Veškerá prezentace zboží na internetových stránkách e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Na internetových stránkách e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze pro doručování zboží v rámci územní České republiky, do zahraničí prozatím nezasíláme.

 

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. V e-shopu je možné provést objednávku dvěma způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu – kupující provede registraci v e-shopu
  2. vyplněním objednávkového formuláře – kupující nakupuje bez registrace v e-shopu
 3. Objednání zboží provádí zákazník tak, že si dané zboží vybere, zvolí počet kusů a po vložení do košíku vybere způsob platby a doručení. Ještě před odesláním objednávky má kupující možnost celou objednávku zkontrolovat, případně upravit. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Prodávající považuje údaje vyplněné v objednávce za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 5. V případě, že prodávající nemůže některý z požadavků objednávky splnit, zašle kupujícímu na emailovou adresu pozměněnou nabídku (například obdobný druh zboží nebo jinou barvu) a to je považováno za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je pak uzavřena ve chvíli, kdy kupující potvrdí emailem pozměněnou nabídku.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Objednávku je možné zrušit, dokud není kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující tak může učinit prostřednictvím emailu nebo telefonního čísla uvedeného v těchto obchodních podmínkách nebo přímo na stránkách e-shopu.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v e-shopu nebo v průběhu objednávání zboží, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající neprodleně po zjištění chyby o tomto kupujícího informuje a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku, která se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Ta je uzavřena po odsouhlasení kupujícím prostřednictvím emailu.

 

IV.

Zákaznický účet

 

 1. Zákaznický účet bude přístupný kupujícímu na základě jeho dobrovolné registrace. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednání zboží, sledovat stav své objednávky.
 2. Při registraci je kupující povinen uvést všechny údaje správně a pravdivě a v případě změny jakýchkoliv údajů je aktualizovat v zákaznickém účtu. Všechny uvedené údaje v zákaznickém účtu jsou považovány prodávajícím za správné.
 3. Přístup do zákaznického účtu je zabezpečen přístupovým jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací o přístupu k jeho zákaznickému účtu, aby nedošlo k zneužití zákaznického účtu třetími osobami. Za toto případné zneužití nenese prodávající odpovědnost.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. V případě, že kupující dlouhodobě svůj uživatelský účet nevyužívá nebo případně poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, má právo prodávající uživatelský účet zrušit.
 6. Kupující bere též na vědomí, že uživatelský účet nemusí být přístupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou hardwarovou a softwarovou údržbu vybavení prodávajícího nebo třetích osob.

 

V.

Platební podmínky a dodání zboží

 

 1. Na základě uzavření kupní smlouvy může kupující uhradit kupní cenu, kterou se rozumí cena za zboží a případné náklady na jeho dodání, následujícími způsoby:
  1. bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2701751498/2010, vedený u FIO banky
  2. bezhotovostně platební kartou
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány
  4. dobírkou při převzetí zboží
 2. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Pokud se tak nestane v uvedené lhůtě, prodávající objednávku stornuje (pokud není s kupujícím domluveno jinak).
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Podle zákona o evidenci tržeb není prodávající povinen evidovat tyto tržby, vzhledem k tomu, že platby jsou prováděny bezhotovostně nebo na dobírku, která je zasílána na účet prodávajícího.
 6. Zboží je kupujícímu dodáváno:
  1. na adresu, kterou uvedl kupující v objednávkovém formuláři
 7. Zásilky, které jsou placené na dobírku, odesíláme zpravidla do 3 pracovních dnů od objednání. Zásilky, které jsou placené bezhotovostně odesíláme zpravidla do 3 pracovních dní od připsání částky na náš účet. Ve výjimečných případech se může doba odeslání prodloužit (například když zboží již není skladem), v takovém případě Vás budeme neprodleně informovat.
 8. Veškeré náklady na dodání zboží, které se odvíjí od zvoleného způsobu dodání kupujícím, jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení prodávajícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen toto zboží při jeho dodání převzít. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v objednávce, je povinen kupující uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží.
 10. Při přebírání zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad neprodleně toto oznámit přepravci již při přebírání zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 11. Prodávající vystaví kupujícímu za zboží daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 12. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny včetně nákladů na dodání, nejdříve však při převzetí zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI.

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, kterou uzavřel mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, do 14 dnů a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 2. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  2. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  3. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku
 4. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu prostřednictvím emailu nebo na adresu prodávajícího, a to v zákonné lhůtě 14 dní. Kupující může využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Prodávající je povinen neprodleně a bezodkladně potvrdit přijetí formuláře.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy je povinen kupující vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je povinen prodávající bezodkladně navrátit kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky může prodávající vrátit i jiným způsobem, pokud s tím kupující souhlasí.
 7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 9. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené, nevyprané a je-li to možné v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě vyprodání zásob zboží, v případě jeho nedostupnosti, nebo v případě, když dodavatel přerušil výrobu nebo dovoz zboží. O tomto musí prodávající bezodkladně informovat kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

 

VII.

Práva z vadného plnění, Reklamace

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že převzaté zboží nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, pro kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude o určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta ro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny
  4. odstoupit od smlouvy
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen převzít reklamaci v místě podnikání, případně v sídle nebo provozovně, kde je příjem reklamací možný. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupujíc požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Podávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí uznat.
 18. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 19. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII.

Doručování

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů na stránkách e-shopu.

XI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných zámek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 15.5.2020

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.